Tevhid ne demek?

Tevhid birlemek demektir. Allah'tan başka ilah olmadığına inanmak demektir. Bu da La ilahe illallah sözleriyle ispat edilmiş olur. 
Bir kişi La ilahe illallah vehdehu la Şerike leh Lehül mülkü ve lehül hamdu vehuve ala külli şeyin kadir(Allah tan başka Mabud yoktur. O bir olan Allah;tır. Ortağı yoktur. mülk ancak onundur. Hamd ancak ona mahsustur. O her şeye Hakkıyla kadirdir) dese, diliyle Tevhid etmiş olabilir. Fakat bu ifadeyi kullandığı halde kalbi bundan gafilse, lafzı ve taklidi bir Tevhid olur. Allah;ın bu mukayyet olan aleme (hadisata) tecellisi 3 yüzüyle olup efal, sıfat ve Zat yüzlerini idrak ederek; bütün zerreden kürreye kadar her varlıkta fiil ve işlerin failinin Allahın olduğunu, bütün sıfatların mevsufunun (sabit sıfatların) Allahın olduğunu, bütün mevcudun Allahın olduğunu, (Allah vacibul vücuttur) bilir ve şuhut ederse Tevhid etmiş olur.

Tarihsel Köken

Eski mısırda Firavun Akineton veya Aton tarafından tek tanrıcılığın başlatıldığına, Musa'nın tektanrıcılık inancını buradan alarak geliştirdiğine inanılır.

Sümerlerde ise eskiden ayrı ayrı birer tanrı ismi olarak gözüken isimler zamanla Marduk'un ismi olarak anılmaya başlanmış ve böylece tektanrıcılığa giden yolda ilerlenmiştir. Bu şekilde Marduk 50 kadar ismi kendi üzeinde toplamıştır. Muazzez İlmiye çığ aynı eğilimin Allah’ın isimleri konusunda da yaşandığını söyler ve bir araştırmacının Ahad ve Samet isimlerinin Allah’a atfedilmesi konusundaki analizini aktarır. Aynı değerlendirme arapça dışından gelen Rahman, Aziz ve Hüda isimleri için de yapılabilir.

Son eklenenler